Sık Sorulan Sorular

Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklerden oluşan resmi kuruluştur.


İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, yardımlaşmak, birbirlerine destek olmak, acı ve mutlu günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek için fertler arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir. Bağışların ve bağışlanan mülklerin bu amaçlar kapsamında kullanılması vakıfların esas görevleridir.

Vakıf yardımlarında statü ayrımı yapılmaz. TSK Dayanışma Vakfı yardımları, hak sahiplerine statülerine bakılmaksızın aynı kriterler içinde aynı miktarda yapılmaktadır.

Karşılıksız yardımda bulunmaktır.

Vakfımıza bağış yapan personel üye değil, bağışçı statüsündedir.          

TSK Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlardan istifade edebilmek amacıyla, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen ve Mütevelli Heyetçe onaylanan, maddi miktardır. 
Vakfa yapılan bu katkı payı Silahlı Kuvvetlerden ayrılma durumunda personele iade edilmez.

Vakfa yapılan bu katkı payı Silahlı Kuvvetlerden ayrılma durumunda personele iade edilmez.

Evet. Maaş alınan bankadan talimat iptal ettirilerek, geçiş yapılan bankaya yeni bir talimat vermek gerekir.

Hayır. Vefat veya maluliyet durumunda, olay tarihinden önce ve o yıl içinde personelin Vakfa katkı payını yatırması gerekir. Aksi durumlarda yardım yapılamaz. Önceki yıllarda yapılan katkı payları Vakıf yardımları için kullanılır.

TSK'da görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere TSK'dan malulen ayrılmaları halinde maluliyet yardımı yapılmaktadır. Ancak SGK  tarafından belirlenen maluliyet derecesinin 1-4 arasında olması şarttır.  5 ve 6’ncı dereceden malullere maluliyet yardımı yapılmamaktadır.

Vakfın amacı; hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve diğer yardımlardan daha az istifade eden personele daha fazla yardım yaparak hizmet süresi az olan personelin ailesine azami ölçüde maddi destek sağlamaktır.

Yıl içerisinde yapılan Vakıf amaçlarına katkı payları bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerlidir. Şubat ayından sonraki aylarda yapılan Vakıf amaçlarına katkı payları Maluliyet durumunda alınacak yardım miktarının belirlenmesinde etkili olur.

Telekom ve Tafics hatlarımızdan Vakıf görevlilerini arayarak Vakıf amaçlarına katkı payı kontrolleri yaptırılabilir. Ayrıca Vakıf amaçlarına katkı payı yapan personel listeleri Kuvvetlerin kendi Web sayfalarında da yayınlanmaktadır.

Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatı verdikten sonra tekrar para yatırmanız gerekmez. Ancak, Vakıf amaçlarına katkı payınızı bankanız kanalıyla Vakıf hesabına geçmiş olduğunu kontrol ediniz.

Vakıf internet sayfasından Katkı payı ödeme butonunu kullanarak (tıklayınız), maaş alınan bankaya Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatı vererek, İnternetten mobil bankacılık işlemlerinden veya bankaya elden bizzat yatırarak Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılabilir.

Hayır. Vefat veya maluliyet durumunda, o yıl içinde ve olay / rapor tarihinden önce personelin Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırmış olması halinde yardım yapılır.

Vefat / Şehit durumunda; personelin görev yaptığı Birlikten durumu belirten matbu yazının Vakfa gönderilmesi yeterlidir. Maluliyet söz konusu olduğunda ise kişinin kendisinin Vakfa müracaat etmesi gerekir.

Yapılmayacak. Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılan yıl içerisinde ve Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılan tarihten sonra personelin vefat veya maluliyeti halinde yardım yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen ve maluliyet dereceleri 1, 2, 3 ve 4 olan malullere yardım yapılır.

Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp; istekle, kadrosuzluk nedeniyle emekli olan, kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyenler ve disiplinsizlik nedeniyle sözleşmesi fesih edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan personele Vakıf Yönetmeliği gereği herhangi bir yardım yapılmamaktadır.

TSK’dan ayrılmaya sebep olan rapora verilen maluliyet derecesi dikkate alınır.

Vakfımız için üyelik mümkün değildir. Emekli olan personele emeklilik döneminde vakıf yardımı yapılması söz konusu değildir.

Hayır. Yapılan Vakıf amaçlarına katkı payı bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerlidir. Önceki yıllarda yapılan Vakıf amaçlarına katkı payları diğer mağdurlara yardım yapmak için kullanılırlar ve iade edilmezler.

Hayır. Vakıf amaçlarına katkı payı Kesinti Talimatında belirtilen vakıflardan hangisi işaretlenirse sadece o Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılır.

Vakıflar Kanunu ve Vakıf Yönetmeliği gereği, önceki yıllarda yapılmış olan Vakıf amaçlarına katkı payının iadesi söz konusu değildir.

Vefat veya maluliyet durumunda, o yıl içinde ve olay / rapor tarihinden önce personelin Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırması gerekir. Önceki yıllarda yapılan Vakıf amaçlarına katkı payı boşa gitmiş olarak değerlendirmeyin. Çünkü muhtaç duruma düşen diğer mağdurlara yardım etmek için kullanılır.

Vakıf amaçlarına katkı payı dönemi; her yılın ocak - şubat ayı dönemi ile müteakip yılın şubat ayının son günüdür  (hangi ayda yapılırsa yapılsın). Yedek subaylar ve Yedek Astsubaylar için bir defaya mahsus yapılacak katkı payı geçerlilik süresi terhis tarihine kadar olan süredir.

Maluliyet Yardımı emekli olduktan sonra ödendiğinden rapor tarihinin bir önemi yoktur. Ancak; maluliyet durumunun Vakıf Yönetmeliğine uygun olması gerekir.

Yapılacak Vakıf amaçlarına katkı payları sadece o yıl için geçerlidir. Vakıf yardımı alınabilmesi için öncelikle o yılın Ocak ve Şubat aylarında ve 1 yıllık dönem için Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılması gereklidir. Ocak Şubat ayları dışında yatırılacak Vakıf amaçlarına katkı payları Maluliyet Yardım miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.

Yardım, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibinin banka hesap numarasına yatırılır.

Vakıf kayıtlarında Vakıf amaçlarına katkı payı görülmediği takdirde Banka Dekontu istenir.

Fiili hizmet yılı; personelin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki hizmet yılıdır.

Vakıf amaçlarına katkı payı sigorta gibidir. Sadece Vakıf amaçlarına katkı payı yapılan yıl içerisinde meydana gelen olaylar sonrasında personelin veya hak sahiplerinin yardım alması söz konusudur.

Vefat eden personel evli ise eşi, bekar ise anne ve babası tarafından takip edilir.

Personel emekli olduktan sonra da Vakfa istediği taktirde Vakıf amaçlarına katkı payı yatırabilir. Yatırılan katkı payları bağış statüsünde kabul edilir. Ancak Emekli personel Vakıf yardımlarından faydalanamazlar.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun gereğince Vakıf amaçlarına katkı payının Birlik mutemetlerince kesilmesi mümkün değildir.

Evet, Yedek Subaylar ve Yedek Astsubaylar Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp yardım alabilir, Yedek Subaylar ve Yedek Astsubaylar için bir defaya mahsus yapılacak katkı payı geçerlilik süresi terhis tarihine kadar olan süredir. 

Birlik tarafından gönderilen resmi yazı Vakfa ulaştığında hak sahiplerine gerekli yardım yapılır.

Personelin Vakfa müracaatı halinde durumu hakkında bilgi verilmektedir.

Her iki personelde TSK çalışanı ise katkı payı yatırabilir.  Her ikisinin de vefat etmesi halinde çocuklara yardım yapılır, çocukları yoksa anne ve babalarına ödeme yapılır.

Ödenen yardım miktarları standart olup Vakıf amaçlarına katkı payı miktarı ile bağlantısı yoktur.

Yapılan yardımlarda eşin iş durumu dikkate alınmaz, tahakkuk ettirilen yardım yapılır.

Elbette katılabilirler, katılımcıların birlik içinde koordine edilmesi gerekir.

Vefat yardımı; personel evli ve çocuklu ise eş ve çocuklarına, evli çocuksuz ise eş ile anne ve babaya,  bekâr ise anne ve babaya yapılır. Eş, Çocuk, Anne veya Babanın hiçbirinin olmaması durumunda yardım kardeşlere yapılır. Bunların dışında bir durum söz konusu ise yardım yapılmaz.

TSK'dan malulen ayrılan tüm subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/erlere, maluliyet derecelerine göre yardım yapılır. Bunun dışında kendi isteğiyle ayrılanlar, sözleşmesi yenilenmeyenler yardım alamaz.

Benzerlikler olmasına karşın temelde farklılık arz etmektedir:

a. Vakfımıza yılda bir defa yatırılan Vakıf amaçlarına katkı payı karşılığında hak sahiplerine yardım yapılır.

b. Sigortacılıkta her iki taraf karşılıklı olarak edim yükümlülüğü altına girer, belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder, sigorta sözleşme ile belirlenir.

c. Sigortanın bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan ekonomik sonuçlardan kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği görülmektedir.

TSKDV Genel Müdürlük Teşkilatına personel alımı 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır ve personel Yönetim Kurulu Kararı ile atanır. Vakıfta istihdam edilecek Personel Kadrolarının belirlenmesi ve Ücretlerinin tayini Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

TSK Dayanışma Vakfı Organları olan; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Vakıf Faaliyetleri için herhangi bir ücret ödenmez.

TSK'dan malulen ayrılan tüm subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, maluliyet derecelerine göre yardım yapılır. Bunun dışında kendi isteğiyle ayrılanlar, sözleşmesi yenilenmeyen uzman erbaşlar yardım alamaz.

Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz